Ouders

De Antoon van Dijkschool is een school waar ouders zich welkom voelen en die plek biedt voor ontmoeten. Als ouder draagt u bij aan het onderwijs door meedoen, meedenken, meehelpen en meebeslissen.

Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, werken we graag samen met u aan het realiseren van een betekenisvolle toekomst van uw kind. Samen met u spreken we een eenduidige aanpak af voor de thuis- en schoolsituatie. We houden daarbij rekening met de mogelijkheden en behoeften van iedere individuele leerling. Op onze school wordt gespecialiseerde buitenschoolse opvang (BSO) geboden, in samenwerking met stichting ORO.

We voeren een actief ouderbetrokkenheidsbeleid.

Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad?

De MR heeft een door de wet geregelde status. De directie van de Antoon van Dijkschool hecht aan een breed draagvlak voor het schoolbeleid en zal de MR dan ook meenemen in de ontwikkeling van (nieuw) beleid. Daarnaast is advies- en instemmingsrecht voor een aantal zaken ook wettelijk geregeld. De agenda wordt in samenspraak met de directie bepaald.

Medezeggenschap in de praktijk

Op de agenda staan bespreking van de begroting, onderwijshuisvesting, onderwijstijden/vakantierooster, kwaliteits- en veiligheidsbeleid, e.d. Er staan jaarlijks circa 10 vergaderingen gepland, doorgaans in de vroege avonduren. Het komt voor dat er tussentijds overleg nodig is. Zo gewenst wordt er een MR-cursus aangeboden.

Oudervereniging

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Oudervereniging of oudergeleding van onze Medezeggenschapsraad? Als er vacatures zijn dan worden deze breed kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld in de Oudernieuwsbrief. Als er  geen vacatures zijn, kunt u onze MR toch volgen via de agenda’s en notulen die op de website onder documenten gepubliceerd worden.

Communicatie

Documenten

Formulier aanvraag buitengewoon verlof

Downloaden

Klachtenregeling

We streven er naar om klachten te voorkomen door goed onderwijs en begeleiding in een goede sfeer en een veilig klimaat voor alle leerlingen en medewerkers. Mocht er desondanks sprake zijn van een klacht over het onderwijs of de begeleiding, dan verzoeken wij u kennis te nemen van de klachtenregeling.

Link openen

Leeswijzer OPP

Downloaden

Schoolgids 2020-2021

Downloaden

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2019 - 2023

Naast een algemene beschrijving van de school wordt er in dit document beschreven welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning de school haar leerlingen kan bieden. 

Downloaden

Uitstroomtrajecten VSO

De uitstroomtrajecten van schooljaar 2020-2021 in PDF.

Downloaden

Protocol omgaan met gescheiden ouders

Hierin is vastgelegd hoe met gescheiden ouders van onze leerlingen wordt gecommuniceerd.

Downloaden

Afkortingenlijst

Ook binnen het onderwijs zijn er veel afkortingen in gebruik; in dit document zijn de belangrijkste afkortingen uitgeschreven.

 

Downloaden

Als uw kind 18 jaar wordt....

Aandachtspunten voor als uw kind 18 jaar wordt “Iedereen van 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Dit betekent dat iemand geen toestemming nodig heeft van zijn wettelijke vertegenwoordigers, ouder(s) met gezag of een voogd voor het verrichten van rechtshandelingen. Bijvoorbeeld bij het huren of kopen van een huis. Of bij het afsluiten van een telefoonabonnement.” 

Downloaden

Pestprotocol

Downloaden

Beleid Uitstroom

In dit document vindt u alle informatie met betrekking tot de uitstroomtrajecten op onze school.

Downloaden

Oudernieuwsbrief

Oudernieuwsbrief 18 december 2020

Downloaden

Medezeggenschap: Samenvatting MR-vergadering 9 december 2020

 

 

 

 

Downloaden

Jaarverslag MR 2020

Klik hier voor het jaarverslag 2019 van onze Medezeggenschapsraad.

Downloaden

Verzuimprotocol leerlingen

Vakantierooster 2020 2021

Downloaden

Aanbod dagbesteding

Voor schoolverlaters in de regio Helmond

Downloaden

Jaargids 2020 2021

Downloaden