Ouders

De Antoon van Dijkschool is een school waar ouders zich welkom voelen en die plek biedt voor ontmoeten. Als ouder draagt u bij aan het onderwijs door meedoen, meedenken, meehelpen en meebeslissen.

Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, werken we graag samen met u aan het realiseren van een betekenisvolle toekomst van uw kind. Samen met u spreken we een eenduidige aanpak af voor de thuis- en schoolsituatie. We houden daarbij rekening met de mogelijkheden en behoeften van iedere individuele leerling. Op onze school wordt gespecialiseerde buitenschoolse opvang (BSO) geboden, in samenwerking met stichting ORO.

We voeren een actief ouderbetrokkenheidsbeleid.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school wordt gevormd door drie ouders en drie personeelsleden. De MR streeft naar een evenredige vertegenwoordiging vanuit de verschillende organisatieonderdelen/afdelingen.

De leden behartigen de belangen van zowel de ouders/verzorgers en de leerlingen als de medewerkers van onze school. De belangrijkste taak van de MR is om mee te denken over het te voeren beleid van de school.

Wilt u informatie of heeft u een vraag? Stuur dan een mailtje naar: medezeggenschapsraad@antoonvandijkschool.nl

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De planning is opgenomen in de jaarkalender. Onder documenten kunt u vergaderstukken downloaden en het MR-archief inzien (waaronder jaarverslag, statuut, huishoudelijk reglement en notulen).

Onze school maakt deel uit van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE). SSOE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Binnen de GMR zijn twee zetels beschikbaar voor de Antoon van Dijkschool: een personeelslid en een ouder.

Wat is de medezeggenschapsraad?

De MR heeft een door de wet geregelde status. De directie van de Antoon van Dijkschool hecht aan een breed draagvlak voor het schoolbeleid en zal de MR dan ook meenemen in de ontwikkeling van (nieuw) beleid. Daarnaast is advies- en instemmingsrecht voor een aantal zaken ook wettelijk geregeld. De agenda wordt in samenspraak met de directie bepaald.

Medezeggenschap in de praktijk

Op de agenda staan bespreking van de begroting, onderwijshuisvesting, onderwijstijden/vakantierooster, kwaliteits- en veiligheidsbeleid, e.d. Er staan jaarlijks circa 10 vergaderingen gepland, doorgaans in de vroege avonduren. Het komt voor dat er tussentijds overleg nodig is. Zo gewenst wordt er een MR-cursus aangeboden.

Oudercommissie

De Oudercommissie van de Antoon van Dijkschool bestaat uit een enthousiaste groep ouders die het schoolteam helpen bij het organiseren en financieel ondersteunen van bijzondere activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de pannenkoekendag, het schoolreisje en de jaarafsluiting.

Wilt u informatie of heeft u een vraag? Neemt u dan even contact op met de school. Zij kunnen u dan doorverwijzen.

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Oudercommissie of Medezeggenschapsraad? Als er vacatures zijn dan worden deze breed kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld in de Oudernieuwsbrief. Als er  geen vacatures zijn, kunt u de MR en Oudercommissie toch volgen via de agenda’s en notulen die op de website onder documenten gepubliceerd worden.

Communicatie

Zowel de Antoon van Dijkschool als de Oudercommissie brengen een aantal keren per jaar een nieuwsbrief uit. Deze worden per mail verzonden, maar u kunt de laatste nieuwsbrief ook onder documenten lezen. Via het facebookaccount van SSOE delen we leuke, algemene berichten over onze school.

Van de dagelijkse gang van zaken in de groep houden wij u op de hoogte via het digitale systeem ‘Klasbord’.

Verder maken wij gebruik van een ‘heen en weer’-schriftje. In dit schriftje wisselen de leerkracht en u berichten over uw kind uit.

Documenten

Planning vakantie/vrije dagen 2018-2019

Planning vakantie/vrije dagen 2018-2019

Downloaden

Formulier verlofaanvraag

Formulier verlofaanvraag download u hier

Downloaden

Klachtenregeling

We streven er naar om klachten te voorkomen door goed onderwijs en begeleiding in een goede sfeer en een veilig klimaat voor alle leerlingen en medewerkers. Mocht er desondanks sprake zijn van een klacht over het onderwijs of de begeleiding, dan verzoeken wij u kennis te nemen van de klachtenregeling.

Link openen

Leeswijzer OPP

Downloaden

Praktische gids 2018 2019

Downloaden

Uitstroomtrajecten VSO

De uitstroomtrajecten van schooljaar 2018-2019 in PDF.

Downloaden

Protocol omgaan met gescheiden ouders

Hierin is vastgelegd hoe met gescheiden ouders van onze leerlingen wordt gecommuniceerd.

Downloaden

Afkortingenlijst

Ook binnen het onderwijs zijn er veel afkortingen in gebruik; in dit document zijn de belangrijkste afkortingen uitgeschreven.

 

Downloaden

Als uw kind 18 jaar wordt....

Aandachtspunten voor als uw kind 18 jaar wordt “Iedereen van 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Dit betekent dat iemand geen toestemming nodig heeft van zijn wettelijke vertegenwoordigers, ouder(s) met gezag of een voogd voor het verrichten van rechtshandelingen. Bijvoorbeeld bij het huren of kopen van een huis. Of bij het afsluiten van een telefoonabonnement.” 

Downloaden

Pestprotocol

Downloaden

Schoolgids 2017-2018

Download hier onze schoolgids 2017-2018

Downloaden

Samenstelling MR/AvD en delegatie naar GMR/SSOE

    Beste ouders/verzorgers, Er is een vacature in de Oudergeleding GMR. Mocht u interesse hebben om hierin zitting te nemen, neemt u dan contact op met onze MR: medezeggenschapsraad@antoonvandijkschool.nl

    Namens Personeelsgeleding Antoon van Dijkschool in MR: Inge de Rooij

Klik hier voor het meest recente verslag van de MR-vergadering

 

Downloaden

Oudernieuwsbrief

Oudernieuwsbrief 1 november 2018

Downloaden