Ouders

De Antoon van Dijkschool is een school waar ouders zich welkom voelen en die plek biedt voor ontmoeten. Als ouder draagt u bij aan het onderwijs door meedoen, meedenken, meehelpen en meebeslissen.

Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, werken we graag samen met u aan het realiseren van een betekenisvolle toekomst van uw kind. Samen met u spreken we een eenduidige aanpak af voor de thuis- en schoolsituatie. We houden daarbij rekening met de mogelijkheden en behoeften van iedere individuele leerling. Op onze school wordt gespecialiseerde buitenschoolse opvang (BSO) geboden, in samenwerking met stichting ORO.

We voeren een actief ouderbetrokkenheidsbeleid.

Onder aan deze pagina vindt u de link naar onze oudernieuwsbrieven, MR-verslagen en andere documenten zoals het vakantierooster.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school wordt gevormd door drie ouders en drie personeelsleden. De MR streeft naar een evenredige vertegenwoordiging vanuit de verschillende organisatieonderdelen/afdelingen.

De leden behartigen de belangen van zowel de ouders/verzorgers en de leerlingen als de medewerkers van onze school. De belangrijkste taak van de MR is om mee te denken over het te voeren beleid van de school.

Wilt u informatie of heeft u een vraag? Stuur dan een mailtje naar: medezeggenschapsraad@antoonvandijkschool.nl

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De planning is opgenomen in de jaarkalender. Onder documenten kunt u vergaderstukken downloaden en het MR-archief inzien (waaronder jaarverslag, statuut, huishoudelijk reglement en notulen).

 

Onze school maakt deel uit van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE). SSOE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Binnen de GMR zijn twee zetels beschikbaar voor de Antoon van Dijkschool: een personeelslid en een ouder.

Vacature oudergeleding

Oudervereniging

De Oudervereniging van de Antoon van Dijkschool bestaat uit een enthousiaste groep ouders die het schoolteam helpen bij het organiseren en financieel ondersteunen van bijzondere activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de pannenkoekendag, het schoolreisje en de jaarafsluiting. Jaarlijks zullen zij u benaderen voor de betaling van een vrijwillige ouderbijdrage om genoemde activiteiten te bekostigen.

Wilt u informatie of heeft u een vraag? Emailadres: wijhelpengraagmee@gmail.com 

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Oudervereniging of oudergeleding van onze Medezeggenschapsraad? Als er vacatures zijn dan worden deze breed kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld in de Oudernieuwsbrief. Als er  geen vacatures zijn, kunt u onze MR toch volgen via de agenda’s en notulen die op de website onder documenten gepubliceerd worden.

Communicatie

De Antoon van Dijkschool brengt een aantal keren per jaar een oudernieuwsbrief uit. Deze wordt per mail verzonden, maar u vindt de laatste nieuwsbrief ook op de Ouderpagina van onze website. Via het facebookaccount van SSOE delen we meer algemene berichten over onze school. Verder maken onze leerkrachten gebruik van PARRO in hun communicatie richting ouders/verzorgers. 

Ook de samenvatting van de meest recente MR-vergadering wordt opgenomen in de oudernieuwsbrief maar deze wordt ook gepubliceerd op de ouderpagina van de website. 

Documenten

Formulier aanvraag buitengewoon verlof

Met behulp van dit formulier kunt u buitengewoon verlof, korter dan 10 dagen, aanvragen voor uw kind.

Downloaden

Uitstroomtrajecten VSO

De uitstroomtrajecten van schooljaar 2021-2022 in PDF.

Downloaden

Beleid Uitstroom

In dit document vindt u alle informatie met betrekking tot de uitstroomtrajecten op onze school.

Downloaden

Klachtenregeling

We streven er naar om klachten te voorkomen door goed onderwijs en begeleiding in een goede sfeer en een veilig klimaat voor alle leerlingen en medewerkers. Mocht er desondanks sprake zijn van een klacht over het onderwijs of de begeleiding, dan verzoeken wij u kennis te nemen van de klachtenregeling.

Link openen

Oudernieuwsbrief 5 november 2021

Downloaden

Reglement VSO-schooldiploma arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel

Downloaden

Schoolgids 2020-2021

De schoolgids 2021-2022 volgt spoedig. 

Downloaden

Leeswijzer OPP

Downloaden

Jaargids 2021 2022

Downloaden

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2019 - 2023

Beschrijving van de basisondersteuning en extra ondersteuning die onze school haar leerlingen kan bieden, inclusief het aannamebeleid, -profiel en -procedure.

Downloaden

Aanbod dagbesteding

Voor schoolverlaters in de regio Helmond. Aangepast februari 2021

Downloaden

Vakantierooster 2021 2022

Downloaden

Protocol omgaan met gescheiden ouders

Hierin is vastgelegd hoe met gescheiden ouders van onze leerlingen wordt gecommuniceerd.

Downloaden

Afkortingenlijst

Ook binnen het onderwijs zijn er veel afkortingen in gebruik; in dit document zijn de belangrijkste afkortingen uitgeschreven.

 

Downloaden

Als uw kind 18 jaar wordt....

Aandachtspunten voor als uw kind 18 jaar wordt “Iedereen van 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Dit betekent dat iemand geen toestemming nodig heeft van zijn wettelijke vertegenwoordigers, ouder(s) met gezag of een voogd voor het verrichten van rechtshandelingen. Bijvoorbeeld bij het huren of kopen van een huis. Of bij het afsluiten van een telefoonabonnement.” 

Downloaden

Pestprotocol

Downloaden

Samenvatting MR-vergadering 13 oktober 2021

 Samenvatting MR 13 oktober 2021

 

 

 

Downloaden

Jaarverslag MR 2020

Klik hier voor het jaarverslag 2019 van onze Medezeggenschapsraad.

Downloaden

Verzuimprotocol leerlingen