Wie zijn wij 

Welkom bij de Antoon van Dijkschool, een regioschool in Helmond voor speciaal onderwijs. Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar die (zeer) moeilijk lerend zijn als gevolg van een verstandelijke beperking, bijkomende problematieken zoals een laag sociaal-emotionele ontwikkelingsleeftijd, autismespectrumstoornis (ASS) en/of specifieke syndromen. Wij ondersteunen elk kind met behulp van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) in samenwerking met ouders/verzorgers.

We zetten ons iedere dag opnieuw in om onze speciale leerlingen voor te bereiden op een voor hen zinvolle plek in de maatschappij. 

 

Visie en kernwaarden

Als school voor speciaal (voortgezet) onderwijs zoeken we continu aansluiting bij de behoeftes en mogelijkheden van de leerling en zijn omgeving. Eigenheid, veiligheid en een optimale leerroute staan hierbij centraal. Samen met de leerling, ouders, team en zorgpartners is er een sterke verbinding en relatie. Dit zorgt voor groei en (zelf)vertrouwen van het kind en van onze organisatie en onderwijs. 

We werken met een breed veld aan professionals en verbinden dit aan de eigenheid en de eigen kracht van de leerling. Dit levert passend onderwijs. Hierdoor kan de leerling zich maximaal ontplooien binnen de mogelijkheden die wij als school bieden.

De stem van de leerling speelt een essentiële rol binnen onze organisatie. Door goed te luisteren en af te stemmen, betrekken we de leerling bij zijn eigen proces en ontwikkeling. Hierdoor ontstaat meer zelfinzicht en betrokkenheid. Zo begeleiden wij onze leerlingen naar een zinvolle plek in de maatschappij. 
De trots in de ogen van onze leerlingen is onbetaalbaar!

Onze speerpunten

  • We nemen sociaal emotionele ontwikkeling als startpunt 
  • We stimuleren groei in een veilige leeromgeving
  • We leren door goed te kijken en te luisteren
  • We omarmen eigenheid en stemmen hier continu op af
  • We zijn actief verbonden met elkaar en met onze omgeving
  • We blijven samen in beweging
  • We werken samen aan een duurzame toekomst

Wil je weten of onze school passend is voor je kind, lees dan meer over ons aanmeldproces. 

Aanmeldproces