Ons onderwijs

Het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving is een voorwaarde voor elk kind om tot ontwikkeling te komen. Het omarmen van de eigenheid van elke leerling en het zorgvuldig aanpassen van ons onderwijs aan hun specifieke behoeften en capaciteiten, vormt de basis van ons onderwijsprogramma. Hierdoor creëren we een leeromgeving waarin elke leerling de kans krijgt om te groeien en te bloeien.

Ons onderwijs is eigentijds en van hoge kwaliteit. We richten ons op zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en instrumentele vaardigheden zoals lezen, rekenen, schrijven, taal, communicatie en wereldoriëntatie. Daarnaast stimuleren we hun creatieve vaardigheden en lichamelijke activiteiten. We maken gebruik van thematisch werken zodat onze leerlingen op een samenhangende manier leren. 

Bijzondere kenmerken van ons onderwijs

  • We werken opbrengstgericht.
  • Elk kind heeft een eigen ontwikkelingsperspectief (OPP) waarin we hun capaciteiten en ondersteuningsbehoeften beschrijven.
  • In het OPP wordt de leerroute en de uitstroombestemming van de leerling opgenomen.
  • De leerroute verwijst naar het onderwijsaanbod en de doelen die me de leerling en/of ouders afgesproken worden voor de vakken mondelinge taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en leren leren.
  • We hebben een aantal groepen voor leerlingen met een intensieve ondersteuningsbehoefte, het IO.
  • Onderwijs vindt altijd plaats in groepsverband, maximaal 15-17 leerlingen in SO en 9-11 leerlingen in het IO.
  • We hebben 5 SO-groepen en 7 IO-groepen.
  • Groepen worden ingedeeld op basis van het ontwikkelingsniveau en de ondersteuningsbehoefte.
  • We zoeken naar een passende onderwijsplek voor elk kind.
  • We gebruiken kleuren om de groepen aan te duiden.

Voor meer informatie kun je onze schoolgids raadplegen. Als je vragen hebt, staan we voor jou klaar.

Contact