Vacature oudergeleding GMR - Antoon van Dijkschool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers van de Antoon van Dijkschool,

 

 

 

 

 

 

Vanaf 1 augustus 2015 vormen de drie scholen: Mytylschool, MBS Eindhoven

en de A. van Dijkschool de nieuwe Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra. De drie scholen hebben hun eigen medezeggenschapsraad (MR) behouden. Op bestuursniveau bevindt zich een gemeenschappelijke medezeggenschaps-raad (GMR) die zich bezighoudt met zaken die ‘bovenschools’ geregeld zijn of die van belang zijn voor alle scholen.

 

De GMR bestaat uit totaal zes leden. Vanuit iedere school neemt een ouder en een medewerker zitting in de GMR. De GMR kan na de eerste twee schooljaren met veel plezier terugkijken op een constructief overleg met de bestuurder. Ieder schooljaar worden vijf overlegvergaderingen gevoerd met de bestuurder. De agendapunten van deze vergaderingen worden in een apart vooroverleg besproken, waarbij alleen de GMR-leden aanwezig zijn. Deze werkwijze wordt als zeer prettig ervaren, omdat dit ervoor zorgt dat iedereen goed voorbereid is op de overlegvergadering. De GMR-leden worden gefaciliteerd met een iPad en een onkostenvergoeding van € 200,- per schooljaar.

 

In de loop van dit schooljaar is er binnen de GMR een vacature ontstaan vanuit de oudergeleding van de A. van Dijkschool. De MR vaardigt deze leden af, maar de ouder hoeft geen zitting te hebben in de MR. Geïnteresseerden kunnen zich tot 11 december a.s. opgeven door een mail te sturen naar Marijke Goossens, lid MR A. van Dijkschool: m.goossens@antoonvandijkschool.nl .

 

Mocht je hierover vragen hebben of wil je meer informatie, neem dan contact op met één van de huidige (G)MR-leden of met ondergetekende via mail: ivanroy@upcmail.nl.

 

Met vriendelijke groet, namens de GMR van SSOE,

 

 

Ingeborg Roy

Ambtelijk secretaris GMR SSOE