Wegwijzer nieuwe aanmeldingen

 AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN

Wilt u kennismaken met onze school? Bel ons (0492-516335; avd.leerlingadministratie@ssoe.nl) en wij maken graag een afspraak met u voor een eerste gesprek en een rondleiding. De procedure is als volgt:

A.   Eerste oriëntatiegesprek en rondleiding met de teamleider van de afdeling SO of VSO. 

B.    Als u na deze eerste indruk denkt dat onze school geschikt is voor uw kind, kunt u hem/haar bij de teamleider aanmelden voor plaatsing. U ontvangt vervolgens formulieren van ons, waarmee u toestemming geeft voor de start van het beeldvormingstraject. Aanmelding betekent nog niet dat uw kind ook daadwerkelijk wordt ingeschreven op de Antoon van Dijkschool.

C.   Voor plaatsing op de Antoon van Dijkschool is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Een TLV wordt afgegeven door de verschillende samenwerkingsverbanden. Voor meer informatie over de aanvraag van de TLV verwijzen wij u naar ons SchoolOndersteuningsProfiel (SOP, terug te vinden onder het kopje 'De school' op onze website). De procedure is voor leerlingen voor het SO anders dan voor het VO.

D.   Het beeldvormingstraject duurt maximaal 6 weken, met mogelijkheid tot verlenging van 4 weken. Daarna besluit de Commissie van Begeleiding of uw kind plaatsbaar is op de Antoon van Dijkschool.

E.   De teamleider zal u telefonisch informeren over het advies van de CvB. Bij positief advies ontvangt u van ons de inschrijfformulieren. Na ontvangst van de TLV en de inschrijfformulieren, kunnen wij uw kind inschrijven en spreken wij met u de startdatum en de eventuele wenmomenten af.

F.    Instroommomenten: na de zomervakantie en na de kerstvakantie. Aanmelding graag voor 1 april danwel voor 15 oktober.

G.   Voor een uitgebreide beschrijving van ons aannamebeleid en aannameprofiel, verwijzen wij u naar het SchoolOndersteuningsprofiel dat u terug kunt vinden op onze website onder het kopje 'De school'.