Aanmelden nieuwe leerlingen

 

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN

A. Voor plaatsing op de Antoon van Dijkschool is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) benodigd. Samen met de school van herkomst dient u hiervoor contact op te nemen met het samenwerkingsverband van uw regio. Zij bekijken of uw kind de ondersteuning nodig heeft van het speciaal onderwijs en starten samen met de school van herkomst de TLV-procedure op. Hierna kunt u contact met ons opnemen voor een orientatie.

B. Eerste orientatiegesprek en rondleiding met de teamleider van de afdeling SO of VSO.

C. Als u na deze eerste indruk denkt dat onze school geschikt is voor uw kind en de TLV is afgegeven, dan kunt u hem/haar bij de teamleider aanmelden voor plaatsing. U ontvangt vervolgens formulieren van ons, waarmee u toestemming geeft voor de start van het beeldvormingstraject. Aanmelding betekent nog niet dat uw kind ook daadwerkelijk wordt ingeschreven op de Antoon van Dijkschool.

D. Het beeldvormingstraject duurt maximaal 6 weken, met mogelijkheid tot verlenging van 4 weken. Daarna besluit de Commissie van Begeleiding of uw kind plaatsbaar is op de Antoon van Dijkschool.

E. De teamleider zal u telefonisch informeren over het advies van de CvB. Bij positief advies ontvangt u van ons de inschrijfformulieren. Na ontvangst van de TLV en de inschrijfformulieren, kunnen wij uw kind inschrijven en spreken wij met u de startdatum en de eventuele wenmomenten af.

F. Instroommomenten: na de zomervakantie en na de kerstvakantie. Aanmelding graag voor 1 april danwel voor 15 oktober.

G.   Voor een uitgebreide beschrijving van ons aannamebeleid en aannameprofiel, verwijzen wij u naar het SchoolOndersteuningsprofiel dat u terug kunt vinden op onze website onder het kopje 'De school'.