De school

De Antoon van Dijkschool is een regioschool (Peelland-Helmond) voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, gelegen in Helmond. Voor leerlingen van 4 t/m 18* jaar met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking bieden wij onderwijs/zorg vanuit de gedachte: één kind één plan. Dit doen wij samen met de ouders/verzorgers van onze leerlingen en onze partners in onderwijs, zorg en arbeid.

De leeromgeving is sfeervol, veilig en biedt structuur. (Doorlopende) leerlijnen zijn de basis van ons onderwijs, waarmee we ons opbrengstgericht verantwoorden en toewerken naar een passend uitstroomperspectief en een zo zelfstandig mogelijke participatie in de maatschappij. Om onze leerlingen voor te bereiden op een actief en volwaardig burgerschap en verantwoord functioneren, schenken wij naast basisvaardigheden ook veel aandacht aan sociale en culturele ontwikkeling.

We spreken leerlingen aan op hun beste kunnen, zowel de leerlingen die meer aankunnen als de leerlingen die extra zorg behoeven. Het onderwijs is eigentijds wat betreft inhoud en kwaliteit. We maken volop gebruik van digitale middelen. 

De school bestaat uit een afdeling SO (speciaal onderwijs) en VSO (voortgezet speciaal onderwijs). In samenwerking met stichting ORO wordt er buitenschoolse opvang op onze school verzorgd.

*(in uitzonderlijke gevallen kan deze grens verlengd worden tot 20 jaar).

Onder aan deze pagina treft u de links naar belangrijke documenten aan. 

Onze school

Speciaal onderwijs

Al onze leerlingen beschikken over een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Speciaal Onderwijs. Deze wordt afgegeven door het Samenwerkingsverband PO of VO Peelland-Helmond. Op deze website vindt u ons ondersteuningsprofiel. Elke leerling heeft zijn eigen ontwikkelingsperspectief (OPP), waarin zijn capaciteiten en belemmerende en bevorderende factoren staan beschreven.

Groepen worden ingedeeld op basis van leeftijd, niveau en soms belemmerende factoren, zoals autisme. SOen VSO zijn afzonderlijk geclusterd in het gebouw. Het aannameprofiel van de Antoon van Dijkschool kunt u hier inzien. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor uw kind. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Afdeling SO

De leerlingen zijn zoveel mogelijk ingedeeld op ontwikkelingsperspectief. Daarnaast spelen bij de groepssamenstelling zaken als leeftijd en groepsdynamiek een rol.

In de SO-afdeling wordt er gewerkt aan de basis: de zelfredzaamheid, de sociale redzaamheid, instrumentele vaardigheden zoals lezen, rekenen, schrijven, taal, communicatie, wereldoriëntatie maar ook creatieve vakken en lichamelijke oefening.

Bij de aanduiding van de groepen maken we gebruik van een kleur, in plaats van een cijfer.

Thematisch werken, is een van de manieren waarop de leerlingen op een samenhangende manier leren. Graag verwijzen wij u naar onze schoolgids voor nadere informatie.

Afdeling VSO

Binnen het VSO zijn de groepen verdeeld in basis- en uitstroomgroepen. De leerlingen worden zoveel mogelijk op hun uitstroomprofiel bij elkaar gezet. Vanaf 15 jaar wordt er een uitstroomtraject ingezet. Leerlingen kunnen tot de leeftijd van 18 jaar op onze school blijven. Sommige leerlingen stromen later uit. Dit gebeurt op basis van de goede argumenten in samenspraak met het samenwerkingsverband.

Het VSO-onderwijs is praktisch van aard en richt zich op werken, wonen en besteding van de vrije tijd. Bij instroom in het VSO wordt bepaald welke uitstroombestemming voor een leerling van toepassing is. Vaardigheden gericht op toekomstig functioneren in de samenleving op het gebied van werken, wonen, dag- en vrijetijdsbesteding komen ruim aan bod. Naast het voorgaande besteden we in ons lesprogramma, uiteraard naast de schoolse vakken, veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de zelfredzaamheid en de sociale redzaamheid (zich kunnen redden in de omgang met anderen) van onze leerlingen. We willen dat zij voldoende zelfvertrouwen opbouwen en zich ontwikkelen tot zelfstandige burgers.

Uitstroombeleid

In goed overleg met alle betrokkenen (leerling zelf, ouders, leerkrachten, externen, etcetera) begeleiden de leerkrachten met hulp van onze arbeidstoeleiders de leerlingen bij hun uitstroom. Op de Antoon van Dijkschool hanteren we de uitstroombestemmingen volgens het landelijk doelgroepenmodel:

  • Uitstroombestemming 2 = taakgerichte dagbesteding
  • Uitstroombestemming 3 = beschut werk
  • Uitstroombesteming 4 = arbeid

Uitstroomtrajecten

Om hier met ons aanbod in het VSO goed op aan te sluiten, heeft de Antoon van Dijkschool 2 uitstroomtrajecten ontwikkeld:

  • 2 = taakgerichte dagbesteding 
  • 3 en 4 = beschut werk / arbeid

Ieder traject kent zijn eigen routing.

Leerlingen die in uitstroombestemming 2 zitten, nemen naast de praktijkvakken ook deel aan een stagetraject. Het aanbod binnen de praktijklessen is afgestemd op de doelen van de leerlijn Mens en maatschappij, Mens, natuur en techniek en de leerlijn werknemersvaardigheden. Om deze leerlingen voor te bereiden op hun toekomst na school, werken we met interne en externe ervaringsstages. Het doel van de ervaringsplekken is om te ontdekken op welke plek de leerling zich prettig voelt, wat hij of zij wil en hoe de leerling kan uitstromen. Op deze manier kan de overgang van school naar dagbesteding zo vloeiend mogelijk verlopen.

De leerlingen die uitstromen naar arbeid volgen een traject waarbij ze via interne en externe groepsstages werken aan hun werknemersvaardigheden. Daarnaast kunnen zij middels individuele stage ontdekken binnen welke arbeidssetting zij zich goed op hun plek voelen en ervaren waar hun affiniteit ligt. Doel van de stages is ook de leerlingen zo zelfstandig mogelijk hun werkzaamheden te laten verrichten en de begeleiding zo minimaal mogelijk te houden. 

Graag verwijzen wij u naar ons beleidsstuk Uitstroom voor nadere informatie, terug te vinden onder de documenten onder het hoofdstuk ouders.

PLUS-groepen

Dit zijn groepen voor leerlingen met autisme en/of leerlingen die bij het onderwijs een ernstige behoefte hebben aan duidelijkheid en structuur. Er zijn plusgroepen in het SO en VSO. Het programma voor de plusgroep in het SO is vergelijkbaar met de andere groepen van het SO; voor de VSO-plusgroep is het programma vergelijkbaar met de andere VSO-groepen.

Leerlingen met autisme of een verwante stoornis hebben moeite om hun omgeving te begrijpen. Veel van wat op hen afkomt aan prikkels is voor hen te abstract. Ze kunnen er moeilijk betekenis aan geven.

Wat mensen zeggen en doen, het verloop van de gebeurtenissen, begrippen als tijd en ruimte, wat, waar en wanneer te doen: dat alles is voor hen vaak erg onbegrijpelijk. Daarom passen wij de omgeving (klas) aan, zodat die meer betekenis krijgt. We bieden deze leerlingen op een concrete en duidelijke manier antwoord op de vele vragen waar zij spontaan geen antwoord op vinden: wat, waar, wanneer, hoe lang, wat daarna, hoe, waarom? Kortom: de omgeving verhelderen, verduidelijken, vereenvoudigen, concreter, begrijpelijker en voorspelbaarder maken.

Zorgstructuur

Binnen onze zorgstructuur hebben naast de eigen leerkracht, de intern begeleider en de specialisten een belangrijke taak. De leerkracht is primair verantwoordelijk voor het onderwijs en de zorg voor de leerlingen van zijn/haar groep. De intern begeleider (IB) bespreekt ten minste twee keer per schooljaar met elke leerkracht de groepsplannen en de groep als totaal.

 De leerkracht kan extra consultatie vragen in specifieke gevallen. De IB-er is dan de schakel tussen leerkracht en specialist(en). De specialisten binnen de Antoon van Dijkschool zijn de logopedisten, de orthopedagogen, de schoolmaatschappelijk werker, de schoolvideo interactie begeleiders (SVIB), alsmede de autismespecialisten. De teamleider heeft bij de zorgstructuur een helikopterview en faciliteert waar nodig oplossingen.

Documenten

Visie en kernwaarden Antoon van Dijkschool

Downloaden

Aanvraag buitengewoon verlof

Download hier het aanvraagformulier

Downloaden

Jaargids 2021-2022

De gids voor algemene en praktische informatie. Voor uitgebreidere meer inhoudelijke informatie verwijzen wij naar onze schoolgids (de versie voor schooljaar 21/22 is nog niet beschikbaar)

 

 

Downloaden

Schoolondersteuningsprofiel

Beschrijving van de basisondersteuning en extra ondersteuning die onze school haar leerlingen kan bieden, inclusief het aannamebeleid, -profiel en -procedure.

Downloaden

Klachtenregeling

Link openen

Pestprotocol

Downloaden

Schoolgids 2020/2021

De schoolgids 2021-2022 volgt spoedig.

Downloaden

Uitstroomtrajecten

Downloaden

Beleid stage en uitstroom

Downloaden

Veiligheidsplan en gedragscode SSOE

zie ook het schoolspecifieke veiligheidsplan op deze site.

Link openen

Schoolplan 2016-2020

Downloaden

Schoolveiligheidsplan Antoon van Dijkschool

Downloaden

Protocol polarisatie en radicalisering

Downloaden

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is in ontwikkeling.

Protocol ziek naar school

Downloaden

Inspectierapporten

De link brengt u naar de website van de onderwijsinspectie.

Link openen

Protocol medicijnen

Hierin is de verstrekking van medicijnen aan leerlingen vastgelegd. Onderdeel hiervan is het formulier verklaring gebruik medicijnen dat door de ouders moet worden ingevuld.

Downloaden

Verzuimprotocol leerlingen

Downloaden

Vakantierooster 2021-2022

Downloaden

Reglement VSO-schooldiploma arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel

Downloaden

Partners

Bibliotheek Helmond-Peel

 Samen zorgen wij voor leesplezier op onze school!

Stichting ORO

Stichting ORO biedt zorg en ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen en slapen, eten en drinken, werk en dagbesteding, bewegen, leren en vrije tijd. Zij zijn verankerd in de Peelregio en werken in alle wijken, dus u vindt hen altijd dicht bij huis.

Vanuit de samenwerking ORO-Antoon van Dijkschool wordt er op locatie Antoon van Dijkschool BuitenSchoolseOpvang georganiseerd.

Stichting MEE Zuidoostbrabant

MEE maakt meedoen mogelijk voor mensen met een beperking.

MEE verzorgt voor organisaties informatie&voorlichting, trainingen, coaching en consultatie.

 

Samenwerkingsverband Helmond-Peelland voor PO en VO

Voor meer informatie klikt u op de afbeelding.

Kunstkwartier

Samen met Kunstkwartier Helmond werken we aan 'meer muziek in de klas'.

 

Brink Kindertherapie

Zorg voor bewegen

De Antoon van Dijkschool werkt samen met en biedt therapieruimte aan Brink kindertherapie. Nadere informatie over de specifieke zorg voor onze leerlingen óp onze school kunt u lezen op pagina 17 van onze schoolgids.

JIBB

Wij werken samen met JIBB om onze leerlingen kennis te laten maken met diverse sporten en om ze te laten ervaren dat sporten en bewegen leuk is!

Senzer

Senzer is het werkbedrijf voor de regio Helmond-Peelland.